убеждѐние

Значение на думата убеждение

мн. убеждения, ср.
1. Впечатление, мнение; съзнание, увереност. Останах с убеждение, че работата не ти харесва. Моето убеждение е, че тя ще продължи да учи.
2. Обикн. мн. Възгледи, идеи, разбирания. Политически убеждения. Леви убеждения.

Синоними на думата убеждение

(същ.) убеденост, разбиране, схващане, мнение, идея, мисъл, възглед, мироглед, идеология
(същ.) вяра, увереност, съзнание, осъзнаване, впечатление

Превод на думата убеждение на английски език

1. (мнение) conviction, belief; persuasion
вътрешно УБЕЖДЕНИЕ (inner) conviction
политически убеждения political convictions/persuasions
политици с противни убеждения politicians on the other side of the fence
радикал по убеждения a confirmed radical
no мое УБЕЖДЕНИЕ in my opinion, to the best of my belief
против УБЕЖДЕНИЕ/то си against o.'s better judgment
отстоявам смело убежденията си have the courage of o.'s convictions
2. (убеждаване) persuasion
пo пътя на УБЕЖДЕНИЕто by means of persuasion