ум

Значение на думата ум

умът, ума, мн. умове, (два) ума, м.
1. Способност на човека да разсъждава, да познава, да помни; интелект, разум. Остър ум.
2. Такава способност, развита във висока степен. Голям ум. Блестящ ум.
3. Прен. Човек с развита способност да мисли, познава. Един от големите умове на света.
4. Прен. Разг. Съвет, наставление. Научавам го на ум. Давам ум.
Блъскам си ума. Разг. Мъча се да разбера или да разреша нещо заплетено.
Вземам/взема ума (на някого). Разг.
1. Очаровам, грабвам.
2. Уплашвам, стряскам, сепвам.
Губя/загубя ума и дума. Разг. Силно се смущавам, обърквам се.
Идва ми/дойде ми умът в главата. Вразумявам се.
Избивам/избия (нещо) от ума си. Разг. Преставам да мисля за нещо или да вярвам в нещо.
Не съм с ума си. Разг. Побъркан съм, луд съм.
Опичай си ума! Бъди разумен, разсъдлив.

Синоними на думата ум

(същ.) разум, интелект, мисъл, мозък, разсъдък
(същ.) съвет, поука, напътствие, мъдрост, акъл
(същ.) умствени способности
(същ.) мисловна способност
(същ.) способности, талант
(същ.) съзнание
(същ.) интелигентност, въображение

Превод на думата ум на английски език

mind, intellect, wit, brains, разг. grey-matter. nous
шег. pericranium
(начин на мислене) mentality
голям УМ а strong mind, a mind of wide scope/of great capacity
ограничен УМ a mind of limited scope
природен УМ mother wit
бърз УМ a quick mind, present wit
с УМa си съм be in o.'s senses/in o.'s right mind
не съм с УМа си not be right in o.'s head, not be quite all there, be out of o.'s senses, be off o.'s head/rocker, wander in o.'s mind
дойде ми на УМ, че it occurred to me that. it came to my mind that, the thought/idea struck me that
не ми дойде на УМ it never occurred to me/crossed my mind, I didn't think of it
и през УМ не би ми минало I wouldn't dream of it
излезе/изскочи ми от УМ a. I (clean) forgot, it slipped from my mind
нещо не ми излиза от УМа have s.th. on o.'s mind
цял ден не ми излезе от УМа it lay on my mind all day
не може да ми излезе от УМа I can't get it out of my mind
каквото му е на УМа, това му е на езика he wears his heart upon his sleeve
близко е до УМa it stands to reason
стига ми УМът вж. стигам
сече му УМът he has a fine brain, he has a good head on his shoulders
доколкото ми сече УМът according to o.'s lights
загубвам си УМа go mad (пo on); be mad/am. crazy (about); go off o.'s head
be out of o.'s mind. be driven out of o.'s wits (от with)
да не си си загубилУМа? have you taken leave of your senses?
вземам УМа на някого strike s.o. speechless, take s.o.'s breath away
вземам УМa на слушателите bring down the house, sweep everybody off their feet
УМът ми се взема при мисълта my mind/brain reels at the thought
загубвам УМа и дума lose o.'s head, o.'s heart grows faint within one; be frightened out of o.'s senses/wits, be stricken all of a heap, get into a flap
научавам се на УМ и разум learn sense
научавам някого на УМ и разум teach s.o. some sense
да ти дойдеУМът в главата this will bring you back to your senses, this will knock some sense into you
бия някого да му дойде УМът в главата thrash s.o. into a happier/into a more reasonable state of mind
идва ми УМът в главата come to o.'s senses, cast o.'s colt's teeth
опичам/събирам си УМа be careful, watch out, watch o.'s step. mind o.'s step/o.'s p's and q's, mind what one is about, be on o.'s guard, keep o.'s wits about one
забърквам УМа на някого muddle s.o.'s head
завъртвам УМа на някого turn s.o.'s head
УМът ми не го побира this is beyond all reason, it's inconceivable
УМът ми е другаде my thoughts are elsewhere
УМът му е винаги някъде другаде he is always wool-gathering
едно на УМ мат. carry one
имам си едно на УМ, че remember (that), never forget (that), bear in mind (that)
идва ми друг УМ change o.'s mind, veer
тръгвам/повличам се пo УМ а на be stupid enough to follow
останало ми е в УМа, че I seem to remember that, I rather think (that)
от УМa си тегли he has only himself to blame, it's his own fault
с кой УМ го направи? how could you do that?
УМ да ти зайде! topping, ripping, smashing
УМ царува, УМ робува, УМ патки пасе some are wise and some are otherwise; that's what comes of not using your head